Fizjofit - P.G Pabich

Fizjoterapia i Rehabilitacja w Reczu

Umów wizytę telefonicznie

661 628 174 - Patrycja 601 526 320 - Grzegorz

Odwiedź nas

Recz, ul. Piastowska 6

Informacje RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Fizjoterapia - Grzegorz Pabich ul. Piastowska 6, 73-210 Recz, NIP: 5941602573 oraz Patrycja Pabich ul. Piastowska 6, 73-210 Recz, NIP: 5941590812
  2. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać pod adresem email: grzegorz.pabich@vp.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy świadczenia usługi fizjoterapeutycznej;
  4. Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych to brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usługi fizjoterapeutycznej;
  5. Odbiorcami Pana/ Pani danych będą osoby lub podmioty, z którymi Administrator danych zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przewidzianych przepisami prawa oraz w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej;
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
  8. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
  9. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO